بیشتر بدانیم

خواص زردآلو

9k= خواص زردآلو

بهترین آن شیرین پر آب و کم جرم آنست و خشک او بهتر از تازه آن می باشد، با طبیعت سرد و تر، مفید حال گرم مزاجها.

زردآلوى شیرین موافق گرم مزاجها است که مزاج را لینت داده و تا در معده هضم نشده باشد جلوگیرى از تشنگى و التهاب می کند.

زردآلو صفرا را کم کرده وناراحتى را تسکین داده، خون و صفرا را نفع رسانده، خصوصا ترش او که آروغ را رفع می کند.

چون خشک او را خیسانده، بیمار تب گرم و سرد بخورد و آب گرم و عسل بعد از آن بنوشد و قى بکند اخلاط مزاحم بدن او را رفع کرده تب او قطع می شود.

هرگاه بعد از خوردن زردآلو خون بگیرد خون سفیدرنگ مشاهده می شود و لذا مداومت به آن باعث برص و لک سفید می گردد.

مغز دانه تلخ او گرم و خشک و مغز شیرین او گرم و تر و روغن همه قسم آن بادشکن و ملین و ریزاننده سنگ کلیه می باشد.

مالیدن روغن مغز زردآلو خشکى و زبرى پوست را برطرف و غرغره اش خشونت حلق را دور می سازد.

خوردن بقدر یک مثقال (۵ گرم) از روغن مغز تلخ او کرم را کشته مسهل قوى بیرون آوردن کرم می باشد.

خوردن و مالیدن روغن مغز او ورمها از جمله ورم مقعد را نرم و سنگ کلیه را ریخته و دل پیچه سرد و بواسیر ظاهرى و داخلى را رفع می کند.

خوردن آب برگ پخته او کرم معده را ریخته، مالیدنش ورمها را تحلیل برده، خوردن برگ خشک سائیده او به مقدار کافى قطع اسهال و خوردن سائیده شکوفه او قطع خونریزى باطنى و پاشیدنش بر زخم قطع خونریزى جراحات می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *