اولین سایت عرضه کتب مورد تایید حکیم دکتر روازاده

این سایت در راستای فرهنگ تغذیه سالم از سال 1393 به طور رسمی اقدام به تهیه و فروش کتاب های حکیم عالیقدر دکتر روازاده نموده است.

صاحب امتیاز این سایت آقای علی محمد نیکزارع است.