برنجی

سماور برنجی گازی ۶ لیتری اعلا

1.075.000 تومان
دریافت 4000 امتیاز
16% خریده شده !

قاشق برنجی غذاخوری

25.000 تومان
دریافت 500 امتیاز
45% خریده شده !

قاشق برنجی مرباخوری

15.000 تومان
دریافت 300 امتیاز
42% خریده شده !

قوری برنجی

80.000 تومان
31% خریده شده !

لیوان برنجی ۱

44.000 تومان
15% خریده شده !

لیوان برنجی ۲

46.000 تومان
10% خریده شده !

لیوان برنجی ۳

50.000 تومان
18% خریده شده !

چنگال برنجی

20.000 تومان
دریافت 400 امتیاز
30% خریده شده !

کتری ۳/۵ لیتری درب پیرکس کوره ای

330.000 تومان
دریافت 2000 امتیاز
20% خریده شده !

کتری برنجی ۲/۵ لیتری درب پیرکس کوره ای

295.000 تومان
دریافت 2500 امتیاز
15% خریده شده !

کتری برنجی ۵ لیتری درب سماوری کوره ای

385.000 تومان
دریافت 2700 امتیاز
36% خریده شده !