بیشتر بدانیم, بیماری, مطالب

حروف اختصاصی در هر آزمایش

Z حروف اختصاصی در هر آزمایش

FBS ———- قند خون ناشتا
MCHC ——- غلظت متوسط هموگلوبين
WBC ——— شمارش گلبول های سفيد
RBC ——— شمارش گلبول های قرمز
HB ———- هموگلوبين
HC ———- هماتو كریت؛ درصد گلبول های قرمز در خون
HCV ——— حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH ——— مقدار متوسط هموگلوبين در گلبول های قرمز
R.D.W —— ضريب تغييرات اندازه گيری گلبول های قرمز
PLT ——— شمارش پلاكت ها
PTE ——— درصد پلاكت ها
MPV ——— حجم متوسط پلاكت ها
MCH ——— وزن متوسط هموگلوبین
MCV ——— حجم متوسط هموگلوبین
M/E ——— نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW ——- پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA ———- تجزیه کامل ادرار PH، رنگ،بو ،توده های متراکم
TGs——— تری گلیسیرید چربی که باعث رسوب در رگها و عروق می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *